Pages

Sunday, April 22, 2012

महा करूणिक ह्रदय धारणी


ॐ नमो महाकरुणिक श्रीसर्वबुद्धबोधिसत्त्वेभ्यः


नमो रत्नत्रयाय नमो आर्य अवलोकितेश्वराय 
बोधिसत्त्वाय महासत्त्वाय महाकारुणिकाय।
ऊँ सर्वरभये सुधनदस्य। . 
नमस्कृत्वा इमम् आर्यावलोकितेश्वर रंधव नमो नरकिन्दि ह्रीः। 
महावधसम सर्व अथदु शुभुं अजेयं
सर्व सत्त्य नम वस्त्य नमो वाक मार्ग दातुह्
तद्यथा ऊँ अवलोकि लोचते करते ए ह्रीःमहाबोधिसत्त्व।
सर्व सर्व मल मल महिम हृदयम् 
कुरु कुरु कर्मं धुरु धुरु विजगते महाविजयते
धर धर धिरिनिश्वराय चल चल मम विमल मुक्तेले 
एहि एहि शिन शिन आरषं प्रचलि विष विश प्राशय।

हुरु हुरु मार हुलु हुलु ह्रिह्
सर सर शिरि शिरि सुरुसुरु बोधिय बोधिय बोधय बोधय मैत्रिया।
नारकिन्दि धर्षिनिन भयमान स्वाहा सिद्धाय स्वाहा।
महासिद्धाय स्वाहा सिद्धायोगेश्वराय स्वाहा। नरकिन्दि स्वाहा।
मारणर स्वाहा। 

सिरा संह मुखाय स्वाहा सर्व महा आसिद्धाय स्वाहा 

चक्र आसिद्धाय स्वाहा। 
पद्म हस्त्राय स्वाहा।

नरकिन्दि वगलय स्वाहा मवरि शन्खराय स्वाहा। 
नमः रत्नत्रयाय नमो आर्यावलोकितेश्वराय स्वाहा।

ॐ सिध्यन्तु मन्त्र पदाय स्वाहा। 
No comments:

Post a Comment